Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z decyzją Rządu RP o otwarciu placówek edukacyjnych takich jak żłobki i przedszkola, informujemy, że Przedszkole „Źródło” Fundacji – STERNIK Kraków prowadzi swoją działalność. Funkcjonowanie placówki jest oparte o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa wymagane do otwarcia przedszkola w trakcie trwania pandemii, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń, które mogą się zdarzyć w trakcie pobytu dzieci i pracowników na terenie przedszkola. Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie dziecka przyprowadzając je do placówki w trakcie trwania pandemii, mając pełną świadomość, że zachowanie procedur bezpieczeństwa sanitarnego w przypadku małych dzieci jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe.

Do sal przedszkola mają wstęp tylko i wyłącznie nauczyciele, dzieci oraz pracownicy przedszkola. W korytarzu przedszkola znajduje się płyn dezynfekujący do rąk, z którego muszą korzystać wszystkie osoby dorosłe wchodzące i pracujące w budynku.

Organizacja opieki:

 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,  u których nikt z rodziny nie jest, nie był objęty kwarantanna lub izolacją domową. 

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

3. Przedszkole będzie funkcjonowało w godzinach od 7.30 do 17:00 (od poniedziałku do piątku).


4. Od 1 września br. funkcjonuje 8 grup:

  • Skowronki 1 – parter, sala przy jadalni,

  • Skowronki 2 – I piętro, lewa strona od schodów,

  • Pliszki 1 – parter, sala przy szatni dolnej i kaplicy,

  • Pliszki 2 – I piętro, prawa strona od schodów,

  • Orliki 1 – II piętro, prawa strona od schodów,

  • Orliki 2 – II piętro, prawa strona od schodów,

  • Klasa Startowa 1 – II piętro, lewa strona od schodów,

  • Klasa Startowa 2 –  II piętro, lewa strona od schodów,

  • Izolatorium – II piętro, lewa strona od schodów.

5. Do grupy, w miarę możliwości organizacyjnych, na stałe są przyporządkowane te same nauczycielki.

6. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci (za zgodą organu prowadzącego 26).

 

7. Wszystkie sprzęty i przedmioty znajdujące się w salach przedszkolnych są systematycznie dezynfekowane,
a te, w przypadku których jest to  niemożliwe, zostały usunięte.

8. Dzieci nie przynoszą do placówki zbędnych rzeczy np. pluszowe zabawki.

9. Sale są wietrzone raz na godzinę.

10. Pobyt na przedszkolnym placu zabaw został zorganizowany tak, by ograniczyć ilość dzieci bawiących się w tym samym czasie.

 

11. Nauczycielki oraz personel administracyjny jest zobowiązany zachowywać 1,5 metrowy dystans w przestrzeni placówki.

 

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola:

 

1. Osoby dorosłe przyprowadzające lub odbierające dziecko do/z przedszkola powinny być zdrowe i nie przebywać na kwarantannie lub w izolacji domowej.

2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się w godzinach od 7.30 do 8.30. Odbiór w godzinach 15.30 do 17.00.

3. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki  - szatnia dolna, szatnie górne, korytarz oraz schody. Rodzice/opiekunowie mogą odprowadzić dziecko do sali przedszkolnej bez wchodzenia do środka. Przebywając w części wspólnej rodzice/opiekunowie są zobowiązani do noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk.

4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko z przedszkola powinni zachowywać bezpieczny dystans społeczny wynoszący 2 m odległości od innych osób przebywając w wyznaczonych częściach wspólnych.

5. Rodzice/opiekunowie powinni zadbać o to, by dziecko powyżej 4 roku życia przyprowadzane lub odbierane z przedszkola miało zasłonięte usta oraz nos w przestrzeni publicznej.

 

Higiena:

 

1. Dzieci od razu po wejściu do sali myją ręce korzystając z mydła i ręczników jednorazowych dostępnych w placówce. Czynności te wykonują także przed posiłkami, po zabawie oraz po powrocie z zabawy na świeżym powietrzu.

2. Rodzice/opiekunowie przed wejściem do budynku przedszkola dezynfekują ręce oraz zasłaniają nos i usta.

3. W przedszkolu odbywa się codzienny monitoring prac porządkowych.

4. Regularnie są dezynfekowane drzwi, klamki, sprzęty na placu zabaw, poręcze, blaty, stoliki, sprzęt w pokoju nauczycielskim, toalety w salach przedszkolnych, toalety dla gości oraz sanitariaty dla personelu z uwzględnieniem zaleceń producenta środków dezynfekujących tak, by dzieci nie były narażone na wdychanie oparów tych środków.

5. Nauczycielki oraz personel przedszkola zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej. Jednocześnie informujemy, że w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie mają obowiązku zakładania rękawiczek, czy maseczek zasłaniających nos i usta.

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia zarażenia COVID – 19:

 

1. W placówce zostało wyznaczone odosobnione miejsce i przeznaczone na tzw. Izolatkę. W razie podejrzenia lub wykrycia zarażenia dziecko będzie odizolowane od grupy i będzie oczekiwało tam na odbiór przez rodzica/opiekuna.

2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów nauczycielka mierzy dziecku temperaturę dostępnym w sali termometrem. Kiedy termometr wskaże niepojącą dla nauczycielki temperaturę w trybie natychmiastowym dziecko jest umieszczone w izolatce, a rodzice/opiekunowie powiadomieni o nie zwłocznej konieczności odebrania dziecka z przedszkola.

3. Rodzice/opiekunowie są zobligowani do obserwacji stanu zdrowia swoich dzieci oraz przestrzegania wszelkich zasad ostrożności.

 

W trosce o zdrowie Państwa rodzin, dzieci, które uczęszczają do Przedszkola „Źródło” Fundacji STERNIK – Kraków, nauczycielek oraz personelu administracyjnego prosimy o bezwzględne przestrzeganie powyższych zasad.

 

Rada Zarządzająca Przedszkola „Źródło” Fundacji STERNIK - Kraków

 

Ostatnio zmieniany piątek, 17 wrzesień 2021 12:41

Kalendarz

loader

Logowanie 

Napisz do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas na adres

przedszkole.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

szkola.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

Kontakt

"Źródło" Przedszkole Fundacji Sternik-Kraków 

ul. Zygmuntowska 12a, 31-354 Kraków Azory

tel.: 12 265 01 68

 

Go to top